A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр»
Сколівської міської ради

Адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб осіб з особливими освітніми потребами

Дата: 17.09.2021 18:04
Кількість переглядів: 775

17.09.2021 р. в онлайн – режимі відбувся семінар для асистентів вчителів Сколівської, Козівської та Славської територіальних громад «Адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб осіб з особливими освітніми потребами».

     Для навчання учнів з особливими освітніми потребами працюють одразу декілька фахівців, і координація їхньої роботи важлива для успіху. Зазвичай із дитиною, окрім учителя, працюють асистент учителя, психолог, корекційні педагоги. Найбільше навантаження лягає на плечі асистента вчителя, адже це людина, яка найбільше відслідковує реакції та специфіку поведінки учня з ООП, спостерігає, розуміє його потреби та методи їхнього задоволення. З іншого боку, цей фахівець має бути обізнаний із навчальними планами класу з кожного предмету. Адаптація – це стратегії, що допомагають дитині з ООП засвоювати ті самі обсяги знань, що і її однокласники в інклюзивному класі. 

Адаптація спрямована на:

 • пошук і розроблення способів подання інформації та вивчення предмету дитиною з ООП з урахуванням особливостей її сприйняття;
 • використання додаткових засобів і матеріалів (карток, інструкцій, правил тощо);
 • розроблення та формування способів перевірки засвоєння знань та навичок.

Для кращого засвоєння матеріалу можна використовувати:

 • поділ завдань на кілька, простіших за змістом або покрокових;
 • зменшення тривалості виконання завдання або їхньої кількості за умови збереження рівня складності:
 • частіші повторення, спрощені інструкції до виконання;
 • залучення нетипових методик – комп’ютерних програм, візуалізаційних карток, предметів, аудіо- та відеороликів тощо;
 • оформлення навчальних матеріалів з огляду на фізіологічні потреби учня – великий шрифт, виділення кольором, підкреслення.                                                                                                                                                                                                                                             

     Директор КУ «Сколівський ІРЦ» Диміцька Наталія Богданівна ознайомила асистентів вчителів із  робочою документацією команди психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП. 

Асистент вчителя:

 • Річний план роботи;
 • Графік роботи асистента вчителя, затверджений керівником закладу;
 • Розклад уроків, на яких асистент вчителя здійснює супровід учнів з ООП;
 • Журнал обліку роботи/щоденний план роботи;
 • Список учнів з ООП, яких супроводжує асистент вчителя;
 • Висновки ІРЦ;
 • Індивідуальна програма розвитку;
 • Портфоліо учнів з ООП;
 • Облік проведених консультацій, просвітницьких заходів

Класний керівник, вчитель:

ІПР;

Навчальні програми для дітей з ООП;

Календарне планування (у випадку викладання за модифікованими освітніми програмами);

Конспект уроку із зазначеними модифікованими та адаптованими матеріалами

 

Адміністрація закладу освіти:

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі освіти;

Графіки засідань команди ППС дитини з ООП в закладі освіти;

Протоколи засідань команди ППС;

Висновки ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку учнів з ООП;

Графіки роботи всіх членів команди ППС;

Розклади уроків, на яких здійснюється супровід учнів з ООП асистентом вчителя;

Розклади корекційно-розвиткових занять;

ІПР, індивідуальні навчальні плани учнів з ООП;

Договори про співпрацю із залученими фахівцями;

Графік перевезення учнів з ООП;

Посадові обов’язки всіх членів команди ППС;

Інструкції з охорони праці для всіх члені команди ППС

Допоміжні засоби, що зазначені в ІПР та призначені для індивідуального користування можуть надаватися в тимчасове користування її батькам (іншим законним представникам) на підставі договору про безоплатне користування матеріальними цінностями, та акту приймання-передачі в тимчасове користування матеріальних цінностей

 

  Асистенти вчителі  на онлайн - зустрічі мали змогу ознайомитися та обговорити положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти  дітей з ООП, затверджене наказом МОНУ від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за № 941/35224. 

Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків.

Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.

Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги. 

У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно

У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. 

Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада

   Вчитель – дефектолог КУ «Сколівський ІРЦ» Готиш Ярослав Іванович надав інформацію стосовно статистики   організації  інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами по територіальних громадах.

Сколівська ТГ – 20

Славська ТГ – 22

Козівська ТГ – 16

Разом: 58

Статистика  стосовно організації  педагогічного патронажу для дітей з особливими освітніми потребами:

Сколівська ТГ – 12

Славська ТГ – 7

Козівська ТГ – 9

Разом: 28

Практичний психолог Сявавко Христина Іванівна розповіла присутнім про рівні підтримки             

 

Ступінь прояву                                          Рівень підтримки

 • Поодинокі, незначні труднощі                       1
 • Труднощі легкого ступеня прояву                 2
 • Труднощі помірного ступеня прояву            3
 • Труднощі тяжкого ступеня прояву                4
 • Труднощі найтяжчого ступеня прояву          5

 

Загальні характеристики вірогідного прояву

 

     Інтелектуальні: можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам’яті, уваги, мислення, мовлення, вольових процесів, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, абстрагування, міркування; продукування думки, судження; здатності робити висновки тощо),

інвентарю інтелекту (набутих знань, умінь, навичок).

 

     Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві): можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву слухової, зорової, опорно-рухової (кістково-м’язової), мовленнєвої функцій (стосуватися відтворення звуко-складової структури слова; розбірливості мовлення; темпу і ритму; мелодико-інтонаційного малюнку; характеристик голосу; розрізнення звуків мовлення на слух; використання словникового запасу і граматики; перебігу читання, письма, комунікації.

   Фізичні: можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок дитячого організму.

      Навчальні: можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій тощо).

     Соціоадаптаційні/ (особистісні, середовищні труднощі), соціокультурні (зокрема, взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо) можуть полягати в наявності бар’єрів на шляху до формування навичок:

 • пристосування до умов соціального середовища; організації адекватної системи відносин із соціальними об’єктами;
 • прояву рольової пластичності поведінки;
 • інтеграції в соціальні групи, засвоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії.

Проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, здійснюється:

 • за письмовим (або онлайн, використовуючи АС «ІРЦ) зверненням (заявою) до інклюзивно-ресурсного центру батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками),
 • органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у встановленому законодавством порядку),
 • повнолітньої особи (далі - Заявників).

Забезпечення допоміжними засобами навчання

 • I рівень – фінансування обладнання не здійснюється;
 • II рівень – закупівля обладнання на 10 % загальної фінансової підтримки;
 • III рівень - закупівля обладнання на 20 % загальної фінансової підтримки;
 • IV рівень - закупівля обладнання на 35 % загальної фінансової підтримки;
 • V рівень - закупівля обладнання на 35 % загальної фінансової підтримки.

 

      Щоб досягти успіху та задовольнити різноманітні потреби учнів, зумовлені їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами та іншими відмінностями, педагогам необхідно змінювати методи навчання, навчальне середовища, матеріали тощо. Педагоги, котрі досягають успіху в навчанні дітей з особливими освітніми потребами, застосовують різноманітні методи навчання, які змінюються залежно від спеціальних потреб учня. Ці зміни або пристосування до потреб учнів відбуваються через адаптації або модифікації.

     Адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб осіб з особливими освітніми потребами - змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчального завдання.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора